fbpx

Cele i statut

Statut

Stowarzyszenia Stacja Praga

Statut dostępny jest do pobrania: Pobierz tutaj

Cele

 1. Działalność artystyczna, kulturalna i edukacyjna, polegająca na inicjowaniu, organizowaniu i wspieraniu działań zmierzających do rozwoju oraz promocji twórczości i kultury w Polsce, a także na arenie międzynarodowej;
 2. Stworzenie aktywnego, stałego ośrodka działań kulturalnych stanowiącego miejsce powstawania, prezentowania, a także konfrontacji działań artystycznych twórców z kraju i zagranicy, ze wszystkich dziedzin i kierunków sztuki; 
 3. Krzewienie kultury technicznej i rzemiosła;
 4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i lokalnego patriotyzmu, a także rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. Wspieranie i organizowanie działań mających na celu ochronę dóbr kultury i tradycji, w tym wszelkich postaci dziedzictwa kulturowego Warszawy, jej zabytków materialnych i dóbr oraz zabytków niematerialnych.
 6. Upowszechnianie wśród mieszkańców Warszawy oraz poza nią wiedzy o historii i znaczeniu Pragi, poruszenie bieżących problemów oraz współpraca przy działaniach, zamierzeniach i planach na przyszłość.
 7. Upowszechnianie i promowanie kultury wśród grup narażonych na wykluczenie społeczne, a także integracja i aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych
 8. Działania na rzecz aktywizacji osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia ich więzi z młodszym pokoleniem.
 9. Uwrażliwienie społeczeństwa na problemy innych oraz polepszenie sytuacji życiowej rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.
 10. Rozszerzenie świadomości na temat promocji zdrowia, głównie poprzez zwiększenie aktywności fizycznej i edukacyjnej wśród dzieci i dorosłych.
 11. Propagowanie ekologicznego stylu życia.
 12. Propagowanie integracji członków społeczności lokalnych (osiedla, dzielnice) w Warszawie.

Dane

Stowarzyszenie Stacja Praga

KRS 0000828878 NIP 9522204143 REGON 385597465

ul. V Poprzeczna 5, 04-611 Warszawa

Dane kontaktowe

Adres email: info@stacjapraga.pl

Telefon: 507-816-554

Skip to content