fbpx

Warsztaty dźwiękowo-ruchowe KoImpro #3

Link do wydarzenia FB: https://www.facebook.com/events/344005201899480/

KoImpro! znowu w akcji. W ramach festiwalu Blob 4 (https://fb.me/e/6mLDL8nhO) zapraszamy na wspólne improwizacje dźwiękowo-ruchowe. Kto już był na poprzednich edycjach i zna formułę, może od razu zgłaszać swoje artystyczne chęci w przypiętym poście o tutaj:

– https://shorturl.at/rxGU0 – ZAPISY trwają do 26 stycznia

A dla tych, których jeszcze nie było i przecierają oczy ze zdumienia, już objaśniamy…

Występy w ramach KoImpro! dają okazję do wolności ekspresji; wspólnego doświadczenia scenicznego; zaufania i akceptacji; radości ze współbycia. Wchodzimy na scenę z osobami, z którymi połączył nas los i wspólnie obserwujemy i odgrywamy co się wydarza. Pokazy nie mają zachwycić, zadziwić, nie muszą być jakieś. To przestrzeń bez oczekiwań. Mile widziane są ciekawość i uważność.

Struktura wydarzenia zaprasza do występu w jednej z dwóch ról:
• mover – robi ruchy (stanie w miejscu też jest ruchem)
• sounder – robi dźwięki (brak dźwięku też jest dźwiękiem)

Każda chętna osoba zostanie przydzielona do jednej z grup (do dwóch grup w przypadku wyrażenia chęci bycia i moverem i sounderem, jeden występ jako sounder, a inny jako mover). Grupy składają się z 3-5 osób. Każda grupa ma wyznaczony przedział czasowy (ok. 15 minut), w którym członkowie i członkinie mają za zadanie odegrać swoje role w jakikolwiek wybrany przez siebie sposób. Improwizowane inscenizacje muzyczno-ruchowe przeplatane są 10-minutowymi przerwami.

Zapraszamy także widownię – nie musisz występować, by dołączyć do współtworzenia przestrzeni. Twoje oczy, uszy, zmysły i reakcje są równie wartościowe.
_____________________________

Uwaga! Zgłaszając się jako performer/ka zgadzasz się na uwiecznienie oraz udostępnianie swojego wizerunku pod postacią nagrań audio/video oraz zdjęć.
_____________________________

Jeśli masz ochotę pomóc w organizacji eventu, fotografować, nagrywać video – napisz do jednej z osób organizujących (Zuzana Las / Lena Starmach). Wszystkie łapki na pokładzie mile widziane!
_____________________________

27 stycznia 2024 (sobota)
Stacja Praga
ul. Zaokopowa 5, Warszawa
_____________________________

Skąd ten pomysł? KoImpro! przybyło do Warszawy na jesieni 2023r. w ramach festiwalu “Homo sapiens conscious: Stacja Ziemia” organizowanego przez Punkt Informacji Klimatycznej “Wodniczka”, we współpracy z kolektywem artystycznym Chimera. W Poznaniu odbyło się już kilkadziesiąt edycji tego wydarzenia, prowadzonego m.in. przez Martynę Titę, w Kołorkingu Muzycznym. Z wdzięcznością i przyjemnością zapraszamy ten format do stolicy, by dzielić się ideą uważnej koimprowizacji 🩶

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

[🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧] KoImpro! back in action. As part of the Blob 4 festival (https://fb.me/e/6mLDL8nhO), we invite you to join us for collaborative sound and movement improvisations. Those who have attended previous editions and are familiar with the formula, can immediately express your artistic interests in the pinned post here:

– https://shorturl.at/rxGU0 – registrations are open until January 26th.

And for those who haven’t experienced it yet and are rubbing their eyes in amazement, let us explain…

Performances within KoImpro! provide an opportunity for freedom of expression, shared stage experiences, trust and acceptance, and the joy of coexistence. We step onto the stage with people whom fate has connected us with, and together we observe and play out what unfolds. The shows don’t have to amaze, surprise, or be anything specific. It’s a space without expectations. Curiosity and mindfulness are welcome.

The event structure invites participation in one of two roles:
– mover – makes movements (no movement is also a movement)
– sounder – makes sounds (no sound is also a sound)

Each interested person will be assigned to one of the groups (or both groups if expressing a desire to be both a mover and a sounder, performing once as a sounder and once as a mover). Groups consist of 3-5 people. Each group has a designated time slot (approximately 15 minutes) during which members are tasked with playing their roles in any way they choose. Improvised music and movement scenes are interspersed with 10-minute breaks.
_____________________________

The audience is also welcome – you don’t have to perform to join in co-creating the space. Your eyes, ears, senses, and reactions are equally valuable.
_____________________________

Note! By signing up as a performer, you agree to the recording and sharing of your image in the form of audio/video recordings and photos.
_____________________________

If you’d like to help organize the event, take photos, or record videos, write to one of the organizers (Zuzana Las / Lena Starmach). All hands on deck are welcome!
_____________________________

January 27, 2024 (Saturday)
Stacja Praga
ul. Zaokopowa 5, Warsaw
_____________________________

ORIGINS: KoImpro arrived in Warsaw this fall as part of the “Homo sapiens conscious festival: Station Earth” organized by the Climate Information Point “Wodniczka,” in collaboration with the artistic collective Chimera. There have already been several editions of this event in Poznań, led by Martyna Tita, in the Kołorking Muzyczny. With gratitude and pleasure, we invite this format to the capital to share the idea of mindful co-improvisation 🩶Tagi:
Skip to content